คุณหนอนอันเป็นที่รัก

DSC_2920

เมื่อเอ่ยถึงหนอน บางคนร้องยี้ มีความรู้สึกขยักแขยงขึ้นมาในใจทันที บางคนก็เกลียดเอามากๆ กลัวเป็นที่สุด นึกถึงหนอนในอาจม ทั้งหมดนั่นเป็นภาพลักษณ์ของมันที่ติดตาติดใจเราหลายๆคน อันที่จริงพวกมันก็มิได้มีภาพลักษณ์เป็นอย่างนั้นไปทั้งหมดหรอก  หนอนบางชนิดมีพิษทำให้คันคะเยอ หากไปโดนขนสวยๆของมันเข้า ฤทธิ์มันร้ายเหลือ ซะจนเข็ดขยาด ไม่กล้าจับ แต่ มองดูอีกแง่หนึ่งก็เป็นคุณเหมือนกัน ทำให้เรารู้จักระมัดระวังหนอนขนสวยๆเหล่านั้นมากขึ้น

ยังมีหนอนมากมายอีกหลายชนิด ลอกคราบแล้วกลายเป็นผีเสื้อแสนสวย ช่วยผสมเกสรดอกไม้ หรือเป็นหนอนอ้วนน่ารัก มีสีบนตัวเหมือนลูกตาโตๆ ซึ่งเป็นตาหลอกให้นก ค้างคาว หรือสัตว์อื่นเห็นแล้วตกใจ บินเลยไป ไม่กล้ากิน ทั้งๆที่พวกมันเป็นอาหารอันโอชะ มีบางพวกถูกนำมาทำเป็นอาหารเปิบพิสดาร อาทิเช่น หนอนทอด ให้ใครกินล่ะ จะมีใครที่ไหน ก็พวกมนุษย์นั่นแหละ ที่กินพวกมัน นี่ไง คุณแบบหนอนๆ

มีหนอนอยู่ตัวหนึ่งมีคุณมากยิ่งไปกว่าหนอนเหล่านั้น หนอนตัวนี้เป็นพวกหนอนโคมัย(มูลโค)  หากมีใครได้ยินที่มันพูด และเข้าใจสิ่งที่ถูกปกปิดไว้ได้ขึ้นมาล่ะก็ ผู้นั้นจะสามารถละทิ้งความเศร้าโศกเสียใจต่อจากการไปของผู้อันเป็นที่รักในทันที แต่คนผู้นั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลย นอกเสียจากผู้ที่เคยเป็นสุดที่รักของหนอนขี้วัวตัวนี้

DSC_2908

ในอดีตกาล พระสารีบุตรเกิดเป็นมาณพพราหมณ์ชาวนครพาราณสี ไปในพระอุทยาน เห็นพระโพธิสัตว์ จึงนั่งลงไหว้ หลังจากพระโพธิสัตว์กระทำปฏิสันถารกับมาณพนั้นแล้ว มาณพก็ได้เล่าเรื่องราวความเศร้าโศกของพระราชาอัสสกะ ผู้ครองราชสมบัติอยู่ในนครชื่อว่า ปาฏลิ แคว้นกาสี ว่า

พระราชาอัสสกะ มีอัครมเหสีพระนามว่า อุพพรี เป็นที่รักใคร่โปรดปรานของพระองค์ มีรูปโฉมงดงามน่าดู มีพระฉวีเหนือมนุษย์ แต่ยังไม่ถึงวรรณะทิพย์ หลังจากพระมเหสีอุพพรีสิ้นพระชนม์ไปแล้ว พระองค์ยังเชิญพระศพของพระนางลงในรางแก้วใส่น้ำมันหล่อเอาไว้ ยกไปตั้งไว้ใต้พระแท่นไสยาสน์

ทรงอดพระกระยาหาร บรรทมกันแสงปริเทวนาการไม่รู้คลาย ถึงพระราชมารดาพระราชบิดา หมู่พระญาติมิตรอำมาตย์ พราหมณ์ คหบดี จะพากันทูลปลอบโยน แต่ก็ไม่สามารถทำให้พระองค์คลายความเศร้าโศกเสียใจลงไปได้เลย พระราชาอัสสกะทรงรำพันอยู่เช่นนั้นล่วง ๗ วันเข้าไปแล้ว

พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นดาบส ในกาลนั้น สำเร็จอภิญญาห้าและสมาบัติแปด อยู่ในหิมวันตประเทศ เจริญอาโลกกสิณตรวจดูชมพูทวีปด้วยทิพยจักษุ เห็นพระราชาปริเทวนาการอยู่อย่างนั้น ดำริว่า เราควรเป็นที่พึ่งของพระราชาพระองค์นี้

จึงกล่าวกับมาณพที่ได้พบในอุทยานแห่งนั้นว่า หากพระราชาจะเสด็จมาถามเรา เรานี่แหละจะทูลบอกที่ที่พระมเหสีไปเกิด จะให้พระนางตรัสสนทนากับพระราชาทีเดียว มาณพรับปฏิญญาของพระโพธิสัตว์แล้ว ไปเฝ้าพระราชา กราบทูลความนั้น

เมื่อพระราชาเสด็จไปถึงอุทยาน พระโพธิสัตว์จึงทูลว่า ข้าแต่มหาราช พระนางอุพพรีทรงมัวเมาในรูป อาศัยความเมาไม่ทรงทำกรรมดี จึงไปเกิดในกำเนิดหนอนมูลโค พระราชาตรัสว่า ข้าพเจ้าไม่เชื่อ พระโพธิสัตว์ทูลว่า ถ้าเช่นนั้น อาตมาจะแสดงแก่พระองค์ แล้วให้พูด

DSC_2548

เมื่อหนอนสองตัวชำแรกก้อนโคมัย(มูลโค)ออกมาเบื้องพระพักตร์ของพระราชา โดยมีนางหนอนพระเทวีอุพพรีเดินตามหลังหนอนโคมัยมา

พระโพธิสัตว์ได้ให้หนอนพูดด้วยอานุภาพของตน เรียกนางหนอนว่า
“แน่ะนางอุพพรี “ นางหนอนพูดเป็นภาษามนุษย์ว่า “อะไรเจ้าคะ “

พระโพธิสัตว์ถามว่า “ในอัตภาพที่ล่วงแล้ว ท่านเป็นอะไร “

นางหนอนตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นมเหสีของพระเจ้าอัสสกะ ชื่ออุพพรีเจ้าค่ะ “

พระโพธิสัตว์ถามว่า “ก็เดี๋ยวนี้พระราชาอัสสกะยังเป็นที่รักของเจ้า หรือว่าหนอนโคมัยเป็นที่รักของเจ้า “

นางหนอนตอบว่า “ท่านเจ้าขา พระราชาเป็นพระสวามีของข้าพเจ้าในชาติก่อน ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเที่ยวชื่นชมรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะกับพระราชานั้นในอุทยานนี้ แต่เดี๋ยวนี้ ตั้งแต่ข้าพเจ้าไปต่างภพกันแล้ว พระราชาอัสสกะจะเป็นอะไรกับข้าพเจ้าเล่า บัดนี้ ข้าพเจ้าจะสังหารพระเจ้าอัสสกะ เอาพระโลหิตในพระศอของพระองค์ มาล้างเท้าของหนอนโคมัยผัวของข้าพเจ้าเสีย 

แล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยภาษามนุษย์ ในท่ามกลางบริษัทว่า

อุทยานประเทศอันน่ารื่นรมย์นี้ เราเคยเที่ยวไปกับพระเจ้าอัสสกะ เราผู้มีความใคร่ต่อพระเจ้าอัสสกะนั้น ได้เที่ยวเล่นกับพระเจ้าอัสสกะผู้ใคร่เรา ท่านเจ้าขา สุขเก่าถูกสุขใหม่ปกปิดครอบงำ ทุกข์เก่าถูกทุกข์ใหม่ปกปิดครอบงำ นี้เป็นธรรมดาของโลก เพราะสุขทุกข์เก่าถูกสุขทุกข์ใหม่ปกปิด ฉะนั้น หนอนจึงเป็นที่รักของข้าพเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอัสสกะร้อยเท่าพันเท่า

DSC_2579

พระเจ้าอัสสกะได้สดับดังนั้นแล้ว ทรงแค้นพระทัย ยังประทับอยู่ ณ ที่นั้น รับสั่งให้ย้ายศพพระเทวีออกไป ทรงสรงสนานพระเศียร แล้วไหว้พระโพธิสัตว์ เสด็จเข้าพระนคร ทรงอภิเษกสตรีอื่นเป็นอัครมเหสี ทรงครองราชสมบัติโดยธรรม ฝ่ายพระโพธิสัตว์ถวายโอวาทพระราชาให้ทรงหายโศกแล้ว ก็ได้กลับไปยังป่าหิมพานต์

พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประกาศสัจธรรม ทรงประชุมชาดก เมื่อจบสัจธรรม ภิกษุผู้เป็นพระราชาอัสสกะในอดีต ที่กระสันจะกลับไปหาภรรยาเก่า ซึ่งก็คือพระเทวีอุพพรี ในครั้งนั้น ก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

นี่แน่ะ หนอนโคมัยอันเป็นที่รัก มีคุณยิ่งนักพระเจ้าข้า ให้คุณในอดีตแล้ว ยังกลับมาให้พระคุณเจ้า ท่านกระจ่างแจ้งแก่ใจตนเอง ว่าด้วย รู้ของจริงเพราะไม่มีสิ่งใดถูกปิดไว้อีกต่อไป ฉะนี้แล

เรียบเรียงเขียนและบันทึกภาพ โดย พระห.นอน ศิษย์ปู่หมอน

ภาพถ่ายบันทึก ณ วัดถ้ำพระโบราณ

อ่านเนื้อความทั้งหมดว่าด้วย ไม่รู้ของจริงเพราะมีสิ่งใหม่ๆปิดไว้ ในอรรถกถา อัสสกชาดก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=263

อ่านและฟังเรื่องพระราชาอัสสกะ อถ.ทุก.อัสสกชาดก, ผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ http://www.dhammahome.com/cd/topic/90/51

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s